درمان ریشه ای چاقی کودک 9 ساله من

حدود 8 کیلو کاهش وزن پایدار

بدون ورزش، دارو ، رژیم و ...  تنها با تغییر سبک زندگی